JDTM

1
Co je hlavním obsahem technické mapy?
A

Účelová mapa povrchové situace a průběhy inž. sítí

B

Polohopis a výškopis

C

Průběhy inženýrských sítí

2
Kdy byl zahájen provoz portálu JDTM ZK?
A

2010

B

2004

C

2002

3
Kdo vydává „Protokol o akceptaci zakázky“?
A

Investor příslušné akce

B

Správce datového skladu

C

Zlínský kraj

4
Jaká mapová díla považujeme za předchůdce technických map?
A

Katastrální mapy

B

Geologické mapy

C

Základní mapy závodů

5
Kde je možné zadat požadavek k registraci pro přístup do JDTM-ZK?
A

Na webových stránkách Zlínského kraje

B

Na stránce webového portálu JDTM ZK

C

V kanceláři Správce JDTM ZK

6
Z jakých zdrojů je projekt financován?
A

Veřejných prostředků rozpočtu ČR

B

Soukromých a veřejných prostředků

C

Soukromých prostředků

7
Ve kterém oddíle webového portálu je zobrazena povrchová situace?
A

Zakázky

B

Mapa

C

Web. Služby

8
Jak se nazývají mapy s měřítkem 1:200 až 1:5000 z pohledu geodetického měření?
A

Mapy malého měřítka

B

Mapy středního měřítka

C

Mapy velkého měřítka

9
Jak se nazývá výkres vydaný k zapracování změn do technické mapy?
A

Uživatelský výkres

B

Aktualizační výkres

C

Realizační výkres

10
Které jsou základní dokumenty JDTM ZK?
A

Provozní řád a Metodika zpracování výkresů

B

Směrnice a Provozní řád

C

Řešení prostorů chyb a Směrnice

*

*