Hospodaření s odpady

1
Co je komunální odpad?
A

Veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání

B

Odpad z domácností a z činností spojených s úklidem obytných objektů

C

Odpad vznikající při nevýrobní činnosti právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání

2
První spalovna na našem území byla uvedena do provozu v roce?
A

1905

B

1929

C

1989

3
Co je mechanicko-biologická úprava odpadů (MBÚ)?
A

Směsné komunální odpady se uloží na skládky

B

Mechanicko-biologická předúprava odpadů před uložením na skládky a částečné využití některé složky těchto odpadů

C

Odpady se třídí dle typu

4
Co jsou imise?
A

Látky, které jsou vypouštěny do životního prostředí

B

Látky, na které se emise přemění po svém vypuštění do ovzduší v důsledku reakce s dalšími v ovzduší přítomnými látkami vč. spadu

C

Nejvyšší přípustné množství znečišťující látky vypouštěné do ovzduší

5
Co je 4D filtrace?
A

Dosud nejmodernější systém čistění spalin (dedusting, DrySorption, DeDiox, DeNOx)

B

Důkladné dočištění dioxinů

C

Důkladné dočištění dioxinů a detergentů

6
Kolik spaloven komunálních odpadů je v ČR?
A

3

B

1

C

Žádná

7
Proč je vhodné i malé ZEVO?
A

Energetické využití odpadů v místě jejich vzniku

B

Ekonomicky udržitelnější projekt

C

Jednodušší a levnější technické řešení, menší nároky na zastavěnou plochu, likvidace odpadu v místě vzniku a jeho energetické využití (výroba tepla a elektrické energie)

8
Jaké množství komunálního odpadu se vyprodukovalo v roce 2012 v ČR na osobu?
A

Přibližně 300 kg

B

Přibližně 500 kg

C

Přibližně 1000 kg

9
Hierarchie nakládání s odpady dle EU je?
A

Prevence vzniku, opětovné používání, recyklace a energetické využití, skládkování

B

Prevence vzniku, recyklace, skládkování

C

Recyklace, skládkování

10
Které tři principy využívá koncepce mikroregionů?
A

Separace a aerobní fermentace odpadů

B

Anaerobní fermentace, sběr, separace a zpracování odpadů, energetické využití odpadů

C

Recyklace a aerobní fermentace odpadů

*

*