Energetická legislativa

1
Kdy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy?
A

Pouze, pokud mu to nařídí obecní nebo stavební úřad

B

Při výstavbě nové budovy

C

Při prodeji budovy

2
Kdy prokazuje stavebník splnění požadavků na energetickou náročnost budovy?
A

Při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby

B

Při podání žádosti o územní rozhodnutí

C

Stavebník splnění požadavků prokazuje pouze na vyžádání stavebního úřadu

3
Musí stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek v případě větší změny dokončené budovy plnit požadavky na energetickou náročnost budovy?
A

Ne

B

Ano

C

Ne, v případě SVJ, pokud členové na tom jednomyslně shodli

4
Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti?
A

Při jiné než větší změně dokončených budov

B

Při větších změnách dokončených budov

C

Při změnách budov se průkaz nezajišťuje

5
Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni předat průkaz energetické náročnosti nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy.
A

Při podpisu kupní smlouvy

B

Jsou povinni průkaz energetické náročnosti budovy pouze zpracovat, nikoliv předat

C

Při zápisu změny vlastníka do katastru nemovitostí

6
Průkaz energetické náročnosti má platnost.
A

5 let od dne data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy

B

10 let od dne data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro níž byl zpracován

C

Neomezenou

7
Celkovou energeticky vztažnou plochou, pro účely zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění, je.
A

Půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy

B

Podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená mezi vnějšími stěnami, s vyloučením sklepů a ostatních nebytových prostorů

C

Podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená mezi vnějšími stěnami

8
Větší změnou dokončené budovy je.
A

Celková rekonstrukce budovy měnící její vzhled nebo půdorysný tvar

B

Změna dokončené budovy na více než 15 % celkové plochy obálky budovy

C

Změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy

9
Venkovní prostředí je.
A

Venkovní vzduch, vzduch v přilehlých nevytápěných prostorech, přilehlá zemina, sousední budova a jiná sousední zóna

B

Venkovní vzduch

C

Venkovní vzduch a přilehlá zemina

10
Přístavba a nástavba navyšující původní energeticky vztažnou plochu o více než 25 % se považuje při stanovení referenčních hodnot ukazatelů energetické náročnosti budovy za.
A

Stávající budovu

B

Za stávající budovu, za novou ji může označit pouze energetický specialisat po vyhodnocení projektu

C

Novou budovu

11
Celkově energeticky vztažná plocha je.
A

Vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy konstrukcí obálky zóny

B

Podlahová plocha místností hodnocené zóny

C

Vytápěná plocha mezi vnitřními povrchy konstrukcí tvořících obálku hodnocené zóny

12
Budova s téměř nulovou spotřebou energie je.
A

Budova navržená podle doporučených hodnot součinitelů prostupu tepla podle ČSN

B

Budova, jejíž spotřeba celkové vypočtené energie je za všech okolností nulová

C

Budova, s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů

13
Povinnost podrobit své energetické hospodářství a budovu energetickému auditu se vztahuje.
A

Pouze na organizační složky státu, krajů a obcí

B

Na fyzické či právnické osoby a organizační složky státu, krajů, obcí a příspěvkové organizace s celkovou roční spotřebou energie vyšší, než je prováděcím právním předpisem stanovená hodnota

C

Pouze na subjekty, které realizují úsporná opatření pomocí dotačních programů

14
Energetickým hospodářstvím, pro účely zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění, je
A

Technická zařízení pro výrobu a rozvod elektrické energie, tepla a plynu, včetně budov v nichž se nachází

B

Technická zařízení sloužící k výrobě energií

C

Soubor technických zařízení a budov sloužících k nakládání s energií

15
Energetickou náročností budovy, pro účely zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění, je.
A

Průměrná spotřeba všech energií v budově za předcházející 3 roky, doložitelná doklady vyúčtování těchto energií dodavateli

B

Vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení

C

Průměrná spotřeba energie na pokrytí tepelných ztrát budovy, vypočtená na základě množství energie potřebného pro vytápění této budovy

16
Kotlem, pro účely zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění, je.
A

Zařízení spalující pevná, kapalná nebo plynná paliva

B

Zařízení, v němž se spalováním paliv získává pouze tepelná energie, která se předává teplonosné látce

C

Zařízení pro výrobu páry, teplé nebo horké vody

17
Energetický specialista je.
A

Fyzická osoba

B

Fyzická nebo právnická osoba

C

Právnická osoba

18
Účinnost užití energie je.
A

Poměr mezi energetickými vstupy do jednotlivých budov a zařízení tvořících ucelený komplex

B

Meziroční úspora energie obsažené v palivu dodaného do procesu výroby a spotřeby energií

C

Míra efektivnosti energetických procesů,vyjádřená poměrem mezi úhrnným energetickými výstupy a vstupy téhož procesu, vyjádřená v procentech

19
Celková dodaná energie do budovy je.
A

Změřené množství všech energií vstupujících do budovy.

B

Součet vypočtené spotřeby energie a pomocné energie budovy, resp. součet dílčích dodaných energií na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti, přípravu teplé vody a osvětlení

C

Spotřeba energie na vytápění budovy a přípravu teplé vody, vyjma energií vyrobených v samotné budově

20
Co se rozumí technickou proveditelností alternativního systému dodávek energie?
A

Dostupnost technologie a dodavatele vybraného alternativního systému.

B

Možnost realizace tohoto systému beze změny hodnocené projektové dokumentace.

C

Technická možnost instalace nebo připojení alternativního systému.

*

*