Certifikace budov

1
Co je to certifikace?
A

Je procesem, jehož výsledkem je testování kvality produktů a služeb

B

Je procesem, jehož výsledkem je atestace, zkoušení, testování kvality produktů a služeb, ale i kompetencí pracovníků realizované podle předepsaných norem, postupů a předpisů. Výsledkem je obvykle certifikát

C

Je proces, jehož výsledkem je certifikát

2
Kdo je certifikující autorita v případě legislativních povinností pro certifikaci osob?
A

Státní správa a jím pověřené organizace (ministerstva, komory atd.)

B

Orgány veřejné moci

C

Obecně prospěšné společnosti

3
Který proces certifikace budov v ČR respektuje podmínky českého stavebnictví a byl vyvíjen na ČVUT v Praze?
A

SBToolCZ

B

DGNB

C

CESBA

4
Co je CESBA?
A

Systém hodnocení vytápění a větrání v budovách

B

Otevřená iniciativa společného evropského hodnocení udržitelnosti budov

C

Harmonizovaný systém hodnocení energetické náročnosti budovy

5
Kdo jsou experti CESBA pro Českou republiku?
A

Ministerstvo průmyslu a obchodu

B

Česká komora architektů a Energetická agentura Zlínského kraje

C

Ministerstvo životního prostředí

6
Která kritéria hodnotí CESBA?
A

Kvalita místa a vybavení, kvalita procesu plánování, energie a zásobování, zdraví a komfort, stavební materiály a konstrukce

B

Energetickou náročnost budovy

C

Energetickou náročnost budovy, proces plánování a stavební konstrukce

7
Jaký je rozdíl mezi Průkazem energetické náročnosti budovy (PENB) a CESBA?
A

PENB hodnotí energetickou náročnost budovy na vytápění a CESBA hodnotí objekt komplexně

B

PENB hodnotí pouze energetickou náročnost budovy a CESBA hodnotí objekt komplexně

C

PENB hodnotí energetickou náročnost budovy na vytápění a přípravu teplé vody a CESBA hodnotí kvalitu místa a vybavení, kvalitu plánování a spotřebu energie

8
Co je urbanismus?
A

Územní plánování

B

Disciplína, jejímž cílem je utvářet a rozvíjet sídelní útvary (města, vesnice) jako funkční a vyvážené celky

C

Činnost, v jejímž rámci je nutno sladit zájmy samosprávy na rozvoji obce či kraje, zájmy dotčených orgánů

9
Co je technické zařízení budov?
A

Zahrnuje systémy, které slouží k distribuci a přeměně médií a energií na požadované formy a místa

B

Zahrnuje systém vytápění a přípravu teplé vody

C

Zahrnuje systémy, které slouží k vytápění a větrání

10
Provozní náklady objektu jsou?
A

Náklady na energie

B

Náklady na údržbu

C

Náklady na energie a média, provoz a údržbu

*

*