Výsledky celostátní soutěže obcí „O křišťálovou popelnici“

Celostátní soutěž obcí „O křišťálovou popelnici“ za rok 2015 zná svého vítěze. Jména těch nejlepších byla odtajněna na slavnostním večeru v Hradci Králové v rámci konference Odpady a obce. Ceny jim předali zástupci autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., která je vyhlašovatelem soutěže.

Konference Odpady a obce je součásti cyklu odborných konferencí ODPADOVÉ DNY a ve východočeské metropoli se odehrává už 17. rokem. Jak už je z předchozích ročníků zvykem, potkávají se na ní zástupci obcí a měst, veřejné správy a široké odborné veřejnosti, kteří diskutují o aktuálních tématech v oblasti hospodaření s odpady. Hlavními tématy letošní konference jsou legislativní změny v oblasti odpadového hospodářství, meziobecní spolupráce v odpadovém hospodářství, předmětem diskuzí je i problematika předcházení vzniku odpadů v obcích nebo ekonomické nástroje v odpadovém hospodářství.

Konference Odpady a obce 2016 se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, Hospodářské komory ČR a Statutárního města Hradec Králové

Zdroj: tzb info

Pozvánka na Fórum expertů: Jak šetřit vodou v úsporných domech?

Chcete se dozvědět, jak úsporně zacházet s vodou ve vašem domě? Jak je možné využívat šedé či dešťové vody? Jak získávat odpadní teplo z využité vody? Zachytávání dešťových vod na pozemku, retence, vegetační střechy a jejich vliv na okolí.

Přijďte si odpovědět na tyto a další dotazy na Fóru expertů pod vedením nezávislých odborníků Centra pasivního domu. Máte nějaký konkrétní dotaz k tématu? Pošlete nám jej předem a na fóru jej rádi zodpovíme.

O čem se bude mluvit?

 • Využití dešťových vod v budovách
 • Možnosti využití odpadních vod
 • Zpětné získávání tepla z odpadních vod
 • Zadržováni děšťových vod na pozemku
 • Možnosti vegetačních střech

Co si odnesete?

 • Technické možnosti hospodaření s vodou
 • Typy na produkty umožňující  efektivní zhodnocení odpadních vod
 • Získáte kontakty na firmy a odborníky z praxe, kteří vám pomohou s rekonstrukcí
 • Odpovědi s řešením vašich konkrétních problémů

 

Termín: Kapacita: Místo: Cena: Přihlásit se
28.9.2016
14:00 – 19:00
50 Brno, Otevřená zahrada, Údolní 33 490 Kč

Pozvánka na webinář energetický management obcí

Pakt starostů a primátorů (Covenant of Mayors) společně s městem Litoměřice, Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a Ministerstvem životního prostředí ČR pořádá dne 24. 6. 2016 webinář pro obce s názvem „Energetický management města – jak na to a kde na to vzít?“

Cílem webináře je ukázat obcím, které ještě nemají dlouhodobou energetickou strategii, ani zavedený systematický energetický management:

 • Jaké jsou výhody zavedení dlouhodobé energetické strategie města a Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima na místní úrovni
 • Jak prakticky zavést systematický energetický management a realizovat projekty udržitelné energie
 • Jak a kde najít na přípravu strategií, akčních plánů a zavedení funkce energetického managera finanční prostředky

Datum konání: 24. 6. 2016
Čas konání: 11:00 – 12:30

Webinář bude probíhat v českém a slovenském jazyce.
Účast na webináři je zdarma; každý účastník potřebuje pouze počítač s připojením k internetu a sluchátky.

Podrobnější informace včetně programu webináře, pokynů k registraci a technických pokynů naleznete zde.

zdroj: MŽP

Nová zelená úsporám 2015-2021

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR dnes zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Příjem žádostí startuje už zítra. K dispozici je pro letošní rok 520 milionů korun, v příštím roce bude k dispozici očekáváných dalších 2,85 miliardy korun.

Kontinuální výzva v kostce

• Kontinuální výzva – není omezena lhůtou pro podání žádosti o dotaci, ale dobou trvání programu Nová zelená úsporám, tedy datem 31. 12. 2021.

• Žádosti, pro které nebudou v době jejich podání aktuálně volné finanční prostředky, budou zařazeny do zásobníku žádostí, ze kterého budou postupně přesouvány do řádné administrace, tak jak budou postupovat výnosy z prodeje emisních povolenek. MŽP bude průběžně informovat veřejnost o dostupných prostředcích a stavu programu.

• Nově je možné získat příspěvek na solární fotovoltaické systémy a na samostatnou instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

• Možnost kombinace programu Nová zelená úsporám a tzv. kotlíkových dotací podporovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

• Výše dotace až 50 % z celkových způsobilých výdajů, max. výše podpory 5 mil. Kč.

• Rychlá administrace – 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace.

• Méně papírování – méně povinných dokladů a ověřených kopií.

• Žádosti budou moci žadatelé elektronicky podávat od 22. října 2015 od 10h.

 

Zdroj: MŽP

JDTM Zlínského kraje – Nová WMS služba a WMS klient pro Microstation V7

Byla spuštěna nová WMS služba poskytující data z datového skladu JDTM ZK a současně byl upraven i WMS klient pro Microstation V7.

Uživatelé WMS klienta pro MS V7 si mohou novou verzi stáhnout v článku WMS klient pro Microstation V7 – 2015.

Adresu WMS služby spolu se jménem a heslem získají oprávnění uživatelé u koordinátora JDTM ZK, e-mail: irena.krekova@kr-zlinsky.cz.

 

Posledních 200 milionů na zlepšení přírody a krajiny z OPŽP 2007-2013. Příjem žádostí začíná zítra

Dne 2.6. začne Agentura ochrany přírody a krajiny ČR přijímat žádosti na projekty se zaměřením na zlepšení přírody a krajiny. V poslední, 66. výzvě z končícího Operačního programu Životní prostředí 2007–2013 je na projekty na podporu biodiverzity, obnovu krajinných struktur, úpravu vodního režimu krajiny, regeneraci urbanizované krajiny atd. připraveno pro žadatele celkem 200 mil. Kč.

Tyto prostředky dokázalo MŽP spolu se Státním fondem životního prostředí ČR v dobíhajícím období OPŽP 2007-2013 najít díky každodenní intenzivní práci se stovkami ještě rozpracovaných projektů, které je nutné pro zdárné proplacení dotací dokončit do konce letošního roku. Ministerstvo a Fond se snaží využít každé euro z fondů EU, které se uvolní poté, co někteří žadatelé sami odstupují od realizace projektu, např. proto, že nejsou schopni dodržet lhůtu realizace.

Byla schválena aktualizace stární energetické koncepce

Dokument dává strategické zadání pro rozvoj české energetiky na dalších 25 let.

Posláním ASEK je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a národní ekonomiky a rovněž zabezpečit, že Česká republika bude mít k dispozici stálé dodávky energie i v případných krizových situacích.

„Státní energetická koncepce z roku 2004 byla již v mnohém překonána a nereflektovala množství událostí, které se v energetickém sektoru a v evropské ekonomice udála. Přijetí její aktualizace bylo potřebné i s ohledem na plnění Evropských cílů,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek s tím, že nová podoba koncepce umožní ČR dostát těmto závazům především s ohledem na klimaticko—energetickou politiku EU.

Stát přebírá prostřednictví ASEK odpovědnost za dlouhodobé směřování energetického sektoru. „Tam, kde je volný trh efektivní, se ASEK spoléhá na jeho fungování a využívá tržní mechanismy. Avšak kupříkladu energetická infrastruktura, věda a výzkum a výchova energetických expertů jsou oblastmi, kde stát musí disponovat jasnými prioritami a nespoléhat se pouze na krátkodobé tržní signály,“ vysvětlil ministr.

ASEK také identifikuje mechanismy, které zabezpečují bezpečnost státu v zásobování energiemi. Navrhuje především vetší diverzifikaci zdrojů a zájem na udržení stávající plné nezávislosti v oblasti dodávek tepla a elektřiny, ale bez významného vývozu vyrobené energie. Toho bude možné docílit pouze dalším rozvojem jaderné energetiky v České republice. Touto otázkou se detailně zabývá Národní akční plán jaderné energetiky (NAP JE), který bude na schválený ASEK bezprostředně navazovat.

Dokument ASEK prošel komplexním posouzením dopadů na životní prostředí (proces SEA). Všechny požadavky a podmínky vyplývající z tohoto posouzení byly v dokumentu zohledněny a budou i nadále zohledňovány při realizaci priorit a cílů dokumentu ASEK.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Nová Zelená Úsporám 2015

Od 1. dubna spouští MŽP a SFŽP výzvy pro rodinné domy v celé ČR a pro pražské bytové domy. U rodinných domů si mohou žadatelé požádat o dotaci ve stovkách tisíc korun, pro ty bytové půjde i o miliony. Žádosti začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat elektronicky od 15. května.

Letos bude na energetické úspory rozděleno 1,1 mld. korun, z toho je 600 milionů určeno pro majitele rodinných domů na celém území České republiky a 500 milionů pro majitele bytových domů v Praze.

Další významnou letošní změnou je zjednodušení výpočtu výše dotace prostřednictvím zavedení takzvaných paušálů na metr čtvereční. „V případě zateplení a výměny oken a dveří se paušálem rozumí jednotková dotace, která je poskytována na jeden metr čtvereční realizovaného opatření. Výše jednotkové dotace se liší dle typu upravované nebo měněné konstrukce. Jiná je pro okna, jiná pro fasádu a podobně. Platí, že čím lepší je konečný stav domu, tím vyšší je jednotková dotace,“ vysvětlil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Žádosti bude Státní fond životního prostředí přijímat elektronicky od 15. května. Potřebné dokumenty žadatelé donesou osobně nebo zašlou na příslušné krajské pracoviště SFŽP do 5 dnů od podání elektronické žádosti. Oproti minulým výzvám ubyde povinných dokumentů při podání žádosti, protože některé z nich budou vyžadovány až v okamžiku doložení realizace opatření, tedy až na konci celého procesu. Příjem žádostí skončí 31. října, pokud nebudou vymezené prostředky vyčerpány dříve.

Zdroj: www.novazelenausporam.cz

Pozvánka na veletrh AMPER 2015

Srdečně Vás zveme k návštěvě 23. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace AMPER 2015, který se koná od 24. do 27. března 2015 na brněnském výstavišti (BVV). Přijďte se seznámit s novinkami a navázat kontakty

 

Zdroj: http://www.amper.cz/

Pozvánka na veletrh THERM 2015

Konference ZLÍNTHERM 2015 je opět připravována jako doprovodný program veletrhu stavebnictví THERM 2015, který se uskuteční ve dnech 19.-21.3.2015  ve Sportovní hale ve Zlíně. Konference bude zahájena ve čtvrtek v 10:00 hodin a přednášky budou zaměřeny na nové trendy ve stavebnictví a jsou  určeny zejména starostům, projektantům, energetickým auditorům a ostatním investorům nových budov, včetně rodinných domů. V pátek bude program zaměřen hlavně na prezentaci zdrojů energie pro úsporné budovy, jako jsou solární kolektory, tepelná čerpadla, fotovoltaické systémy a kotle, a bude určen hlavně projektantům, správcům a provozovatelům budov a všem, kteří chtějí čerpat dotace z Programu Nová zelená úsporám pro rok 2015. V sobotu se konference zaměří na nakládání s odpady v komunální sféře a domácnostech a ke kulatému stolu zveme všechny, kterým není lhostejné jejich okolí a chtějí jej zlepšit a  na možnosti, jak snížit  energetickou náročnost rodinných a bytových domů a získat na tyto modernizace dotaci. Sobotní program je určen široké odborné i laické veřejnosti.

Přijměte naše pozvání a zapojte se do veřejného života s cílem zlepšit své okolí a životní prostředí vůbec! Veřejnosti bude rovněž k dispozici na výstavní ploše stánek Energetické agentury Zlínského kraje  věnovaný Nové Zelené úsporám 2015, kde se můžete zeptat, co je pro Váš dům nejvhodnější a na co můžete získat podporu z tohoto programu. Na vaši účast se těší pořadatelé. Účast na obou akcích, tedy  veletrhu i celé třídenní konferenci,  je zdarma, náklady jsou hrazeny z projektů podpořených z fondů EU – DATA4ACTION, COOPENERGY a Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu, které realizuje Energetická agentura Zlínského kraje. Na  konferenci ve čtvrtek a pátek  se hlaste na info@eazk.cz do úterý  10.3.2015. Přihláška je součástí programu konference. Program konference ke stažení zde